English Hungarian
legal adviser jogtanácsos
legal aid költségmentes perlés
legal aid bureau jogvédő iroda
Legal assistance Jogi tanács
Legal authority Közhivatal
legal basis jogalap
legal charges perköltségek
legal claim jogszerű igény
legal crime törvénybe ütköző cselekedet
legal currency törvényes fizetési eszköz
legal decision jogérvényes ítélet
legal department jogügyi osztály
Legal deposit Köteles példány
legal document hiteles irat
legal entity jogi személy
legal expenses perköltségek
legal expert jogász
legal fare előírt díjszabás
legal fiction jogi fikció
Legal form Jogi forma
legal form of organisations szervezetek jogi formája
legal fraternity jogászvilág
legal holiday hivatalos munkaszüneti nap
legal incapacity cselekvőképtelenség
legal language jogi kifejezésmód
legal practitioner ügyvéd
legal procedure jogi eljárás
legal profession jogi hivatás
legal redress jogorvoslat
legal regulation jogi szabályozás
legal remedy jogorvoslat
legal representative jogi képviselő
legal separation jogérvényes elválás
legal system jogrendszer
legal tender törvényes fizetési eszköz
legal text jogi szöveg
Legal transaction Jogcselekmény
legal writer jogtudományi író
legal year polgári év
legality jogszerűség
legally dead eltűnt
legally protected right törvényesen védett jog
Legally trained Törvénytudó
legatee végrendeleti örökös
legator örökhagyó
Legatus Legatus
legend rege
legend speed előirányzott sebesség
legendary mesebeli
Legendre symbol Legendre-szimbólum
legerdemain bűvészmutatvány
leggy hosszú lábú
Legia Warsaw Legia Warszawa
legibility olvashatóság
legible olvasható
legibly világosan
Legio I Adiutrix Legio I Adiutrix
Legio II Adiutrix Legio II Adiutrix
legion hadtest
legionary legionárius