English Hungarian
Raï Rai
Raúl González Raúl González Blanco
Raúl Juliá Raul Julia
Rača Récse
Rb Rubídium
RBMK RBMK
RC Lens RC Lens
RCD Mallorca Real Club Deportivo Mallorca
RDF Site Summary Really Simple Syndication
RDX Hexogén
Re export Újrakivitel
Re exportation certificate Újrakiviteli bizonyítvány
Re utilize Újrahasznosítás
re-count újraszámlálás
re-creation újjáalkotás
re-enactment újbóli életbeléptetés
re-entering újbóli nekikezdés
re-entering angle beugró szög
re-entering polygon konkáv sokszög
re-entry újbóli belépés
re-entry of an instrument hangszer újra belépése
re-make átdolgozás
Re-run Lelépes
re-training átképzés
Re-utilize Újrahasznosítás
reach földnyelv
Reach land Áttér
reach of forest erdő kiterjedése
reacquisition újra megszerzés
reactant reagens
reaction válasz
Reaction coordinate Reakciókoordináta
reaction heat reakcióhő
reaction kinetics reakciókinetika
reaction wheel forgó vízikerék
reactionary reakciós
reactive reakciós
reactive circuit reaktív áramkör
reactive current watt nélküli áram
reactive load reaktív terhelés
reactive paper reagens papír
reactive power meddő teljesítmény
reactiveness visszahatás
reactivity reaktivitás
reactor reaktor
reactor safety reaktorbiztonság
read felolvas
Read again Újraolvas
read and approved átnézve és jóváhagyva
Read over again Újraolvas
Read-only memory ROM
readable érdekes
reader korrektor
readership olvasó
readily szívesen
readiness gyorsaság
readiness of speech szóbőség
readiness of thought gyors észjárás
reading kiértékelés
reading by sound hallás utáni vétel
reading circle olvasókör
reading committee bíráló bizottság
reading desk olvasóállvány
reading device leolvasó berendezés
reading distance olvasótávolság
Reading frame Reading frame
reading lamp olvasólámpa
reading list elolvasandó könyvek jegyzéke
reading man magoló diák
reading matter olvasnivaló
reading microscope leolvasó mikroszkóp
reading of a play olvasópróba
reading public olvasóközönség
reading spectacles olvasó szemüveg
reading-desk olvasóállvány
reading-lamp olvasólámpa
reading-room olvasóterem
readjustment újra hozzáigazítás
readout kiolvasás
ready kész
ready flow of speech jó beszédkészség
ready for action harcra készen
Ready for press Nyomdakész
Ready for printing Nyomdakész
ready money készpénz
ready to help segítőkész
Ready-to-wear business Szabóipar
real valódi
Real Academia Española Spanyol Királyi Akadémia
real assets ingatlan vagyon
real damage tényleges kár
Real estate credit institutio Jelzáloghitel
Real Madrid Baloncesto Real Madrid Club de Fútbol
Real number Valós számok
real significance of his words szavainak igazi értelme
real value tényleges érték
realignment átrendeződés
realism realizmus
realist realista
realistic gyakorlatias
realistically reálisan
reality tény
realizable megvalósítható
realization megvalósítás
realm királyság
Realschule Reáliskola
realtor ingatlanügynök
realty ingatlan
ream rizsma
reamer citromnyomó
reap as we sow úgy arat
reaper arató munkás
reaping kaszálás
reaping-hook sarló
rear fenék
rear admiral ellentengernagy
rear end hátsórész
rear lamps hátsó lámpa
rear light hátsó lámpa
rear-admiral ellentengernagy
rear-end hátsó rész
rear-ender karambol
rear-guard action utóvédharc
rear-view mirror visszapillantó tükör
rearguard hátvéd
rearguard action utóvédharc
rearrangement átrendezés
rearview mirror visszapillantó tükör
reason ok
Reason of State Államérdek
reasonable elfogadható
reasonable beings gondolkodó lények
reasonable price mérsékelt ár
reasonable suspicion megalapozott gyanú
reasonableness ésszerűség
reasoned átgondolt
reasoning érvelés
reassertation ismételt állítás