Search term akik fölöttünk laknak has one result
Jump to

HU EN Translations for akik

akik (pronoun n) [who (relative pronoun)] who (pronoun n) [who (relative pronoun)]