Search term csípés has 6 results
HU Hungarian EN English
csípés (n v) bite
csípés (n v) dig
csípés (n v) [bite or sting (by an insect)] (n v) sting (n v) [bite or sting (by an insect)]
csípés (n v) peck (informal)
csípés (n v) tweak (informal)
HU Hungarian EN English
csípés (n v) tingle