Search term drying has one result
Jump to
EN English HU Hungarian
drying szárítás
EN Synonyms for drying HU Translations
searing [parching] kiszáradt terület
burning [parching] égető (adj)