Search term elhúzódik has 2 results
Jump to
HU Hungarian EN English
elhúzódik (v) [to last too long] (v) drag on (v) [to last too long]
elhúzódik (v) to drag