Search term fruit has one result
Jump to
EN English HU Hungarian
fruit gyümölcs
EN Synonyms for fruit HU Translations
pay [result] trả
seed [grain] hột
stone [grain] đá
germ [grain] mầm (n v)
nut [grain] (informal đậu
composition [deed] thành phần (n)
work [deed] công việc
lemon [food] chanh (quả)
lime [food] chanh xanh
orange [food] màu cam