Search term living room has one result
Jump to
EN English HU Hungarian
living room nappali (adj adv n)

EN HU Translations for living

EN HU Translations for room

room szoba
room (adj adv n v) [division in a building] szoba (adj adv n v) [division in a building]
room tér
room terem (n)
room férőhely
room hely
EN Synonyms for living room HU Translations
sitting room [reception room] nappali (adj adv n)
parlour [reception room] társalgó
salon [reception room] (formal díszterem
study [recreation room] etűd
library [recreation room] könyvtár
retreat [recreation room] magányosság
den [recreation room] dolgozószoba (v n)
parlor [sitting room] (arch. elegáns üzlethelyiség