Search term marasztaló bizonyíték has one result
Jump to

HU EN Translations for bizonyíték

bizonyíték (n v) proof
bizonyíték (n v) exhibit
bizonyíték (n v) [anything admitted by a court as proof] (n v) evidence (n v) [anything admitted by a court as proof]
bizonyíték (n v) substantiation
bizonyíték (n v) voucher