Search term nyelőcső has one result
Jump to
HU Hungarian EN English
nyelőcső (n) [the throat or esophagus] gullet (n) [the throat or esophagus] (informal)