Search term pörgési próba has one result
Jump to
HU Hungarian EN English
pörgési próba whirling test

HU EN Translations for próba