Search term roaming has 5 results
Jump to
EN Synonyms for roaming HU Translations
itinerant [on the move] (formal kóborló
transient [on the move] (formal átmenő vendég
restless [on the move] álmatlan (adj)
nomad [wandering] nomád
moving [wandering] mozgásban lévő
travelling [wandering] utazás
vagrant [wandering] kóborló
planetary [wandering] evilági
roving [on a trip] kószáló
sailing [on a trip] hajózás
drifting [roving] vágatkihajtás
nomadic [roving] nomád