Search term segg hülye has one result
Jump to
HU Hungarian EN English
segg hülye dumbshit

HU EN Translations for segg

HU EN Translations for hülye

hülye (adj) vacuous (formal)
hülye (adj v) [extremely stupid] (adj) dumb (adj v) [extremely stupid]
hülye (adj) blithering (informal)
hülye (adj) moron
hülye (adj) [very stupid] (adj) cretinous (adj) [very stupid]
hülye (adj) wart
hülye (adj) moronic
hülye (adj) wacko