Search term Több éves has 3 results
Jump to

HU EN Translations for több

több (determiner adv n) some
több (determiner adv n) plus
több (determiner adv n) more than
több (determiner adv n) he spoke for over an hour

HU EN Translations for éves