Search term town clerk has one result
Jump to
EN English HU Hungarian
town clerk városi főjegyző

EN HU Translations for town

town város
town (n) [settlement] város (n) [settlement]

EN HU Translations for clerk

clerk pap
clerk (n v) [one working with records etc.] hivatalnok (n v) [one working with records etc.]
clerk egyházi személy
clerk adminisztrátor