Search term váltó has 6 results
HU Hungarian EN English
váltó (v n) switch
váltó (v n) draft
váltó (n) [train of gears] (v n) gearbox (n) [train of gears]
váltó (v n) stiff (informal)
váltó (v n) bill of exchange
HU Hungarian EN English
váltó (v n) points