Search term wild has 3 results
Jump to
EN English HU Hungarian
wild (adj adv n v) [not domesticated or tamed] vad (adj adv n v) [not domesticated or tamed] (adj n v)
wild vadon (n)
wild pusztaság