Search term Zrínyi nemzetség has one result
Jump to
HU Hungarian EN English
Zrínyi nemzetség Zrinski

HU EN Translations for zrínyi

HU EN Translations for nemzetség

Nemzetség (rendszertan) Genus