Search term fan out has 2 results
Jump to
EN English IT Italian
fan out (v) [people] aprirsi a ventaglio (v) [people]
fan out (v) [people] spiegarsi a ventaglio (v) [people]

EN IT Translations for fan

fan (n) [admiration - man] patito (n) {m} [admiration - man]
fan (n) [admiration - man] fanatico (n) {m} [admiration - man]
fan (n) [admiration - man] fan (n) {m} [admiration - man]
fan (n) [admiration - woman] fan (n) {m} [admiration - woman]
fan (n) [admiration - man] appassionato (n) {m} [admiration - man]
fan (n v) [admirer] tifoso (n v) {m} [admirer]
fan (n) [sports - man] tifoso (n) {m} [sports - man]
fan (n) [admiration - woman] patita (n) {f} [admiration - woman]
fan (n) [admiration - woman] fanatica (n) {f} [admiration - woman]
fan (n) [admiration - woman] appassionata (n) {f} [admiration - woman]

EN IT Translations for out