Search term FC Groningen has 2 results
EN English IT Italian
FC Groningen FC Groningen

ENIT Translations for fc

ENIT Translations for groningen

Groningen (proper)[city] Groninga (proper)[city](proper)
IT Italian EN English
FC Groningen FC Groningen

ITEN Translations for fc

ITEN Translations for groningen