Search term Ferdinand II of León has one result
Jump to

EN IT Translations for ferdinand

EN IT Translations for of

of (o) [time] meno (o) {m} [time]
of (o) [general] per (o) [general]
of (o) [time] a (o) [time]
of sopra {m}
of di
of (o) [books] di (o) [books]
of (o) [general] di (o) [general]
of (o) [material] di (o) [material]
of (o) [origin] di (o) [origin]
of (o) [possession] di (o) [possession]

EN IT Translations for león