Search term Fox Broadcasting Company has 2 results
EN English IT Italian
Fox Broadcasting Company Fox

EN IT Translations for fox

fox volpe {f}
fox (n v) [''Vulpes''] volpe (n v) {f} [''Vulpes'']
fox (n) [zoology] volpe (n) {f} [zoology]
fox volpino

EN IT Translations for broadcasting

broadcasting (n) [radio] emissione (n) {f} [radio]
broadcasting (n) [television] emissione (n) {f} [television]
broadcasting radio {f}
broadcasting (n) [radio] radiodiffusione (n) {f} [radio]
broadcasting (n) [television] teletrasmissione (n) {f} [television]
broadcasting radiotrasmissione

EN IT Translations for company

company (n) [business company] società (n) {f} [business company]
company (n) [business company] affare (n) {m} [business company]
company (n) [guests] visite (n) {f} [guests]
company (n) [guests] ospiti (n) [guests] (mp)
company (n) [business company] compagnia (n) {f} [business company]
company (n) [general] compagnia (n) {f} [general]
company (n) [military] compagnia (n) {f} [military]
company (n) [business company] ditta (n) {f} [business company]
company (n) [business company] impresa (n) {f} [business company]
company comitiva {f}

IT EN Translations for fox