Search term Fruit skin has one result
Jump to
EN English IT Italian
Fruit skin Coro (musica)

EN IT Translations for fruit

fruit frutta {f}
fruit (n) [botany] frutta (n) {f} [botany]
fruit (n) [botany] frutto (n) {m} [botany]
fruit frutti
fruit frutto {m}

EN IT Translations for skin

skin (v) [animals]
 • skinned
 • skin
 • skin
 • skinned
 • skinned
scorticare (v) [animals]
 • scorticando
 • avrai scorticato
 • avranno scorticato
skin (v) [onion]
 • skinned
 • skin
 • skin
 • skinned
 • skinned
sbucciare (v) [onion]
 • sbucciando
 • avrai sbucciato
 • avranno sbucciato
skin (n) [anatomy] epidermide (n) {f} [anatomy]
skin (n) [anatomy] cuticola (n) {f} [anatomy]
skin pelle {f}
skin (n) [anatomy] pelle (n) {f} [anatomy]
skin (n) [fruit] pelle (n) {f} [fruit]
skin (n) [material] pelle (n) {f} [material]
skin (n) [fruit] buccia (n) {f} [fruit]
skin (v) [animals]
 • skinned
 • skin
 • skin
 • skinned
 • skinned
scoiare (v) [animals]
 • scoiando
 • avrai scoiato
 • avranno scoiato