Search term fuzzy hair has 2 results
Jump to
EN English IT Italian
fuzzy hair (n) [hair] capelli crespi (n) [hair] (mp)
fuzzy hair (n) [hair] capelli ricci (n) [hair] (mp)

EN IT Translations for fuzzy

EN IT Translations for hair