Search term fuzzy logic has 2 results
EN English IT Italian
fuzzy logic logica euristica

EN IT Translations for fuzzy

EN IT Translations for logic

logic logica {f}
logic (n) [science] logica (n) {f} [science]
IT Italian EN English
Fuzzy logic Fuzzy logic