Search term junker has 5 results
EN English IT Italian
junker (n) [vehicles] (informal) carcassa (n) {f} [vehicles]
junker (n) [vehicles] (informal) rottame (n) {m} [vehicles]
junker (n) [vehicles] (informal) caffettiera (n) {f} [vehicles]
junker (n) [vehicles] (informal) carretta (n) {f} [vehicles]
IT Italian EN English
Junker Junker