Search term overrun has 2 results
Jump to
EN English IT Italian
overrun (v) [limit]
 • overrun
 • overrun
 • overrun
 • overran
 • overran
superare (v) [limit]
 • superando
 • avrai superato
 • avranno superato
overrun (v) [limit]
 • overrun
 • overrun
 • overrun
 • overran
 • overran
oltrepassare (v) [limit]
 • oltrepassando
 • avrai oltrepassato
 • avranno oltrepassato
EN Synonyms for overrun IT Translations
search [search for food] tìm
hunt [search for food] săn bắn
defeat [invade] sự thất bại (v n)
beat [invade] (informal đánh
full [property] đầy đủ
crowded [property] đông
busy [property] bận rộn
drown [flood] dìm (v)