Search term siren has one result
Jump to
EN English IT Italian
siren (n) [warning] sirena (n) {f} [warning]
EN Synonyms for siren IT Translations
horn [alarum] sừng
whistle [alarm] còi
mermaid [temptress] cô gái mình người đuôi cá
cymbal [thing] chĩm chọe (n)