Search term subsistence has one result
Jump to
EN English IT Italian
subsistence (n) [people] sussistenza (n) {f} [people]
EN Synonyms for subsistence IT Translations
provision [livelihood] voedselvoorziening {f}
sustenance [livelihood] (formal voedingswaarde {f}
living [livelihood] levenden (p)
keep [livelihood] blijven
maintenance [livelihood] onderhoudskosten (mp)
support [livelihood] advies {n}
endurance [staying alive] weerstand {m}
continuation [staying alive] hervatting {f}
lasting [staying alive] aanhoudend
durability [staying alive] duurzaamheid {f}
survival [staying alive] overleving {f}
sufficiency [sufficient means] sufficiëntie {f}
income [sufficient means] opbrengst {f}
livelihood [sufficient means] broodwinning {f}
competence [sufficient means] bekwaamheid {f}
nourishment [food] kost (m] en inwoning [f)
nutriment [food] voeding {f}
nurture [food] (literature voeden
existence [being] voorkomen {n}
existent [being] bestaande (adj n)