Search term één of andere has 2 results
Jump to
NLDutchENEnglish
één of andere[onbepaald bijvoeglijk naamwoord] one[onbepaald bijvoeglijk naamwoord]
één of andere[onbepaald bijvoeglijk naamwoord] a certain[onbepaald bijvoeglijk naamwoord]

NLENTranslations for één

één{n} one
één[hoofdtelwoord]{n} one[hoofdtelwoord]
één[wiskunde]{n} unity[wiskunde]

NLENTranslations for of

of[algemeen] either ... or[algemeen]
of or
of[algemeen] or[algemeen]
of[voegwoord] or[voegwoord]
of[algemeen] if[algemeen]
of[algemeen] whether[algemeen]
of(conj)[if, whether or not] whether(conj)[if, whether or not]
of whether

NLENTranslations for andere

andere[algemeen] other[algemeen]
andere[determinator] other[determinator]
andere[voornaamwoord - enkelvoud] other[voornaamwoord - enkelvoud]
andere[voornaamwoord - meervoud] others[voornaamwoord - meervoud]