Search term beschermen tegen has 7 results
NL Dutch EN English
beschermen tegen [gevaar] keep from [gevaar]
beschermen tegen [bescherming] shelter from [bescherming]
beschermen tegen [gevaar] guard from [gevaar]
beschermen tegen [gevaar] preserve from [gevaar]
beschermen tegen [bescherming] safeguard from [bescherming]
NL Dutch EN English
beschermen tegen [bescherming] safeguard against [bescherming]
beschermen tegen [bescherming] protect from [bescherming]

NL EN Translations for beschermen

beschermen [zon]
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
shade [zon]
 • shaded
 • shade
 • shade
 • shaded
 • shaded
beschermen
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
protect
 • protected
 • protect
 • protect
 • protected
 • protected
beschermen [persoon]
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
protect [persoon]
 • protected
 • protect
 • protect
 • protected
 • protected
beschermen [verdedigen]
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
protect [verdedigen]
 • protected
 • protect
 • protect
 • protected
 • protected
beschermen [zon]
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
protect [zon]
 • protected
 • protect
 • protect
 • protected
 • protected
beschermen [persoon]
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
shield [persoon]
 • shielded
 • shield
 • shield
 • shielded
 • shielded
beschermen [verdedigen]
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
defend [verdedigen]
 • defended
 • defend
 • defend
 • defended
 • defended
beschermen [zon]
 • beschermd
 • beschermt
 • beschermen
 • beschermde
 • beschermden
shelter [zon]
 • sheltered
 • shelter
 • shelter
 • sheltered
 • sheltered

NL EN Translations for tegen

tegen [contra] opposed to [contra]
tegen [tijd] by [tijd]
tegen [contra] anti [contra]
tegen toward
tegen [prijs] at [prijs]
tegen [tijd] at [tijd]
tegen (prep) [against] with (prep) [against]
tegen [tijd] prior to [tijd]
tegen [suggestie] against [suggestie]
tegen [algemeen] against [algemeen]