Search term junk has 10 results
EN English NL Dutch
junk (n) [objects] (informal) rommel (n) {m} [objects]
junk (n) [objects] (informal) rotzooi (n) {m} [objects]
junk (v) [objects] (informal) afdanken (v) [objects]
junk (n) [objects] (informal) troep (n) {m} [objects]
junk (v) [objects] (informal) aan de dijk zetten (v) [objects]
NL Dutch EN English
junk (n) [objects] (informal) rommel (n) {m} [objects]
junk (n) [objects] (informal) rotzooi (n) {m} [objects]
junk (v) [objects] (informal) afdanken (v) [objects]
junk (n) [objects] (informal) troep (n) {m} [objects]
junk (v) [objects] (informal) aan de dijk zetten (v) [objects]

Dutch English translations

NL Synonyms for junk EN Translations
junkie [druggebruiker] m junkie (informal)
roker [druggebruiker] m smoker
verslaafde [druggebruiker] m addict
gebruiker [drugverslaafde] m user
drugverslaafde [drugaddict] m addict