Search term ondersteunen has 20 results
NLDutchENEnglish
ondersteunen[gewicht]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
sustain[gewicht]
 • sustained
 • sustain
 • sustain
 • sustained
 • sustained
ondersteunen(v)[accept, support, take as one’s own]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
espouse(v)[accept, support, take as one’s own]
 • espoused
 • espouse
 • espouse
 • espoused
 • espoused
ondersteunen[argument] give strength to[argument]
ondersteunen[constructie]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
carry[constructie]
 • carried
 • carry
 • carry
 • carried
 • carried
ondersteunen[algemeen]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
prop[algemeen]
 • propped
 • prop
 • prop
 • propped
 • propped
NLDutchENEnglish
ondersteunen(v)[support]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
endorse(v)[support]
 • endorsed
 • endorse
 • endorse
 • endorsed
 • endorsed
ondersteunen[constructie]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
hold[constructie]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
ondersteunen[waarheid]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
corroborate[waarheid]
 • corroborated
 • corroborate
 • corroborate
 • corroborated
 • corroborated
ondersteunen[waarheid]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
confirm[waarheid]
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
ondersteunen[waarheid] bear out[waarheid]
ondersteunen(v)[To give support to]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
underpin(v)[To give support to]
 • underpinned
 • underpin
 • underpin
 • underpinned
 • underpinned
ondersteunen[constructie]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
bear[constructie]
 • borne
 • bear
 • bear
 • bore
 • bore
ondersteunen[gewicht] hold up[gewicht]
ondersteunen[constructie] hold up[constructie]
ondersteunen[waarheid]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
support[waarheid]
 • supported
 • support
 • support
 • supported
 • supported
ondersteunen[constructie]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
support[constructie]
 • supported
 • support
 • support
 • supported
 • supported
ondersteunen[argument]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
support[argument]
 • supported
 • support
 • support
 • supported
 • supported
ondersteunen[constructie] keep up[constructie]
ondersteunen[constructie]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
underpin[constructie]
 • underpinned
 • underpin
 • underpin
 • underpinned
 • underpinned
ondersteunen[argument]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
underpin[argument]
 • underpinned
 • underpin
 • underpin
 • underpinned
 • underpinned

Dutch English translations

NLSynonyms for ondersteunenENTranslations
schragen[bijstaan]untermauern
steunen[bijstaan]stützen (sich)
vasthouden[steunen]festhalten
onderschrijven[onderschrijven]unterschreiben
bijstaan[assisteren]helfen
helpen[assisteren]helfen