Search term upset has 38 results
ENEnglishNLDutch
upset(v)[plan] in de war sturen(v)[plan]
upset beduusd
upset(v)[feelings]
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
verontrusten(v)[feelings]
 • verontrust
 • verontrusten
 • verontrust
 • verontrustte
 • verontrustten
upset(v)[feelings] van zijn stuk brengen(v)[feelings]
upset(a)[feelings] getroffen(a)[feelings]
ENEnglishNLDutch
upset(adj n v)[angry, distressed, unhappy] geschokt(adj n v)[angry, distressed, unhappy]
upset(a)[feelings] geschokt(a)[feelings]
upset(a)[feelings] nijdig(a)[feelings]
upset(a)[feelings] verstoord(a)[feelings]
upset(a)[feelings] in de war(a)[feelings]
upset beteuterd
upset(v)[plan] in het honderd sturen(v)[plan]
upset(a)[feelings] ontredderd(a)[feelings]
upset(v)[liquid]
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
omslaan(v)[liquid]
 • omgeslagen
 • slaan om
 • slaat om
 • sloegen om
 • sloeg om
upset(a)[feelings] uit zijn humeur(a)[feelings]
upset(a)[feelings] korzelig(a)[feelings]
upset(v)[liquid]
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
omgooien(v)[liquid]
 • omgegooid
 • gooien om
 • gooit om
 • gooiden om
 • gooide om
upset(v)[liquid]
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
omstoten(v)[liquid]
 • omgestoten
 • stoten om
 • stoot om
 • stieten om
 • stiet om
upset(adj n v)[angry, distressed, unhappy] ontdaan(adj n v)[angry, distressed, unhappy]
upset(v)[stomach] van streek maken(v)[stomach]
upset(v)[fear] angst aanjagen(v)[fear]
upset(v)[fear] bang maken(v)[fear]
upset(v)[fear] angstig maken(v)[fear]
upset(v)[fear]
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
benauwen(v)[fear]
 • benauwd
 • benauwen
 • benauwt
 • benauwde
 • benauwden
upset(v)[feelings]
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
benauwen(v)[feelings]
 • benauwd
 • benauwen
 • benauwt
 • benauwde
 • benauwden
upset(v)[stomach] ziek maken(v)[stomach]
upset(a)[feelings] boos(a)[feelings]
upset(a)[feelings] kwaad(a){n}[feelings]
upset(a)[feelings] ontstemd(a)[feelings]
upset(v)[fear]
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
 • upset
beangstigen(v)[fear]
 • beangstigd
 • beangstigt
 • beangstigen
 • beangstigde
 • beangstigden
upset(a)[feelings] geërgerd(a)[feelings]
upset(a)[feelings] geïrriteerd(a)[feelings]
upset(adj n v)[angry, distressed, unhappy] overstuur(adj n v)[angry, distressed, unhappy]
upset(o)[confusion] overstuur(o)[confusion]
upset(adj n v)[angry, distressed, unhappy] van streek(adj n v)[angry, distressed, unhappy]
upset(o)[confusion] van streek(o)[confusion]
upset(a)[feelings] bedroefd(a)[feelings]
upset bedremmeld
ENSynonyms for upsetNLTranslations
worry[unrest]lo ngại(v n)
defeat[activity]sự thất bại(v n)
epilepsy[spasm]động kinh(n)
revolution[coup d'état]cách mệnh(n)
conquer[overthrow]chinh phục(v)
beat[conflict](informalđánh
coup d'état[coup]đảo chính(n)