Search term verontreinigen has 4 results
Jump to
NL Dutch EN English
verontreinigen [verontreiniging]
 • verontreinigd
 • verontreinigt
 • verontreinigen
 • verontreinigde
 • verontreinigden
contaminate [verontreiniging]
 • contaminated
 • contaminate
 • contaminate
 • contaminated
 • contaminated
verontreinigen [verontreiniging]
 • verontreinigd
 • verontreinigt
 • verontreinigen
 • verontreinigde
 • verontreinigden
defile [verontreiniging]
 • defiled
 • defile
 • defile
 • defiled
 • defiled
verontreinigen [verontreiniging]
 • verontreinigd
 • verontreinigt
 • verontreinigen
 • verontreinigde
 • verontreinigden
spoil [verontreiniging]
 • spoiled
 • spoil
 • spoil
 • spoiled
 • spoiled
verontreinigen [verontreiniging]
 • verontreinigd
 • verontreinigt
 • verontreinigen
 • verontreinigde
 • verontreinigden
pollute [verontreiniging]
 • polluted
 • pollute
 • pollute
 • polluted
 • polluted

Dutch English translations

NL Synonyms for verontreinigen EN Translations
bekladden [vuilmaken] n untar
besmeuren [vuilmaken] n ensuciar
morsen [vuilmaken] n derramar
bevlekken [besmeuren] n mancillar
bevuilen [besmeuren] ensuciar
bezoedelen [besmeuren] untar
vuilmaken [beduimelen] tiznar