English Polish
supposedly niby
supposition założenie
suppository czopek
suppress zakazywać
Supradental Spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa
supraglacial supraglacjalny
Supramolecular chemistry Chemia supramolekularna
supranational ponadpaństwowy
Supraspinatus muscle Mięsień nadgrzebieniowy
Supraventricular tachycardia Częstoskurcz nadkomorowy
Supraśl Supraśl
supremacy supremacja
Supreme Administrative Court of the Republic of Poland Naczelny Sąd Administracyjny
Supreme Allied Commander SACEUR
Supreme Being Bóg
Supreme Council of Antiquities Najwyższa Rada Starożytności
Supreme Council of Ethnikoi Hellenes Najwyższa Rada Hellenów
Supreme Court Sąd Najwyższy
Supreme Court of Finland Sąd Najwyższy
Supreme Court of Israel Sąd Najwyższy
Supreme Court of Sweden Sąd Najwyższy
Supreme Court of the United States Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Supreme Leader of Iran Najwyżsi przywódcy Iranu
Supreme Privy Council Najwyższa Tajna Rada
Supreme Soviet Rada Najwyższa ZSRR
supremum supremum
supress dusić
Sur Sur
sura sura
Sura Ionospheric Heating Facility Sura
Sura River Sura
Surabaya Surabaja
Surahammar Municipality Gmina Surahammar
Surat Surat
Surat Thani Province Prowincja Surat Thani
Surava Surava
Surayud Chulanont Surayud Chulanont
Surazh Suraż
Suraż Suraż
Surberg Surberg
surcease zakończenie
sure pewien
sure enough rzeczywiście
surely pewnie
Surendra of Nepal Surendra Bikram Shah
Suresnes Suresnes
Surf Scoter Uhla pstrodzioba
surface powierzchnia
Surface acoustic wave Akustyczna fala powierzchniowa
Surface activity Napięcie powierzchniowe