Search term border has 8 results
EN English PL Polish
border brzeg {m}
border (n) granica (n) {f}
border (v) graniczyć (v) (z)
border (n v) [(transitive) to lie on, or adjacent to a border] graniczyć (n v) [(transitive) to lie on, or adjacent to a border] (z)
border (n) listwa (n) {f}
EN English PL Polish
border (n) ramka (n) {f}
border (n) obrzeże (n) {n}
border (n) rubież (n) {f}
EN Synonyms for border PL Translations
butt [end] (slang नितम्ब (n v)
skirt [state] स्कर्ट {f} (skarṭ)
touch [adjoin] छूना (chūnā)
neighbour [adjoin] पड़ोसी {m} (paṛosī)
end [position] ख़त्म होना (xatm honā)
lip [edge] होंठ (hõṭh)
shore [nature] कनारा {m} (kanārā)
coast [nature] सागरतट (sāgara-taṭ)
bank [nature] बैंक (baiṅk)
tissue [edging] ऊतक {m} (ūtak)
wing [place] पंख {m} (pankh)