Search term gust has 2 results
EN English PL Polish
gust (n) podmuch (n) {m}
EN Synonyms for gust PL Translations
wind [nature] gió
typhoon [nature] bão
breeze [nature] ruồi trâu
blow [nature] phun nước (v n)
breath [whiff] hô hấp (n)
PL Polish EN English
gust (n) {m} taste (n)

Polish English translations

PL Synonyms for gust EN Translations
smak [poczucie piękna i harmoni] m flavour