Search term kościół has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
kościół (n) [świątynia chrześcijańska] {m} church (n) [świątynia chrześcijańska]
kościół {m} church

Polish English translations

PL Synonyms for kościół EN Translations
bożnica [świątynia chrześcijańska] sinagoga {f}
świątynia [świątynia chrześcijańska] f templo {m}