Search term love has 7 results
EN English PL Polish
love (v) kochać (v)
love (n) kochany (n)
love (n) miłość (n) {f}
love (a) uwielbiać (a)
love (n) miłować (n)
EN English PL Polish
love kochanie {n}
EN Synonyms for love PL Translations
friendship [liking] tình bạn
respect [fondness] sự kính trọng (n v int)
like [feeling] (formal thích
sweetheart [beloved] người yêu
dear [beloved] đắt
friend [beloved] người bạn
heart [characteristic] tim
soul [characteristic] linh hồn
live [activity]
beloved [person] yêu dấu
girl [person] cô gái
honey [person] mật ong
sweet [person] ngọt
PL Polish EN English
Love Love