Search term miejsce has 7 results
PL Polish EN English
miejsce (n) {n} space (n)
miejsce (n) {n} room (n)
miejsce (n) {n} place (n)
miejsce (n) {n} site (n)
miejsce (n) {n} scene (n)
PL Polish EN English
miejsce {n} location
miejsce (n v) [a holy place dedicated to a specific figure of respect] {n} shrine (n v) [a holy place dedicated to a specific figure of respect]

Polish English translations

PL Synonyms for miejsce EN Translations
luka [miejsce] f gap
terytorium [pewien obszar ziemi] n territory
strefa [pewien obszar ziemi] f belt
pole [pewien obszar ziemi] n area
pas [pewien obszar ziemi] m zebra crossing
przestrzeń [pewien obszar ziemi] f space
obwód [pewien obszar ziemi] m girth
obszar [pewien obszar ziemi] m area
kraina [pewien obszar ziemi] f land
enklawa [pewien obszar ziemi] f enclave
dolina [pewien obszar ziemi] f dale
teren [pewien obszar ziemi] m area
branża [teren] f branch of activity
gałąź [teren] f branch
dział [teren] m section
domena [teren] f domain
zakres [teren] m area
krąg [teren] m ring
działalność [teren] f activity
pogląd [stanowisko] m view