Search term old has 2 results
Jump to
EN English PL Polish
old (a) dawny (a)
old (n) stary (n)
EN Synonyms for old PL Translations
grey [having grey hair] hoa râm (grey-haired)
choice [selected] sự quyết định
excellent [selected] ưu (adj adv)
romantic [medieval] lãng mạn, sự lãng mạn (adj n)
barbaric [medieval] dã man
adult [behaviour] người lớn
frail [battered] yếu ớt (adj n v)
sick [feeble] bệnh