Search term pójść has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
pójść (v) break down (v)
pójść (v) go (v)

Polish English translations

PL Synonyms for pójść EN Translations
wyjść [pójść] go out