Search term pewien has 6 results
PL Polish EN English
pewien (a) certain (a)
pewien (a) sure (a)
pewien (a) one (a)
pewien (a) a certain (a)
pewien (a) a (a)
PL Polish EN English
pewien (a) an (a)

Polish English translations

PL Synonyms for pewien EN Translations
jakiś [pewien, nieokreślony] any
niejaki [pewien] some