Search term Swiss German has one result
Jump to
EN English PL Polish
Swiss German (n adj) Język schwyzertüütsch

EN PL Translations for swiss

Swiss (n) Szwajcar (n) {m}
Swiss (adj n) [Swiss person] Szwajcar (adj n) {m} [Swiss person]
Swiss Szwajcaria
Swiss (adj n) [Swiss person] Szwajcarka (adj n) {f} [Swiss person]
Swiss Szwajcarzy

EN PL Translations for german