Search term travel has 4 results
Jump to
EN English PL Polish
travel (v) jechać (v)
travel (n) podróż (n) {f}
travel (v n) [act of traveling] podróż (v n) {f} [act of traveling]
travel (v) podróżować (v)
EN Synonyms for travel PL Translations
go [transport] (qù)
circle [get around] 圓形
thumb [hitch] 大拇指 (dà mǔ zhǐ)
journey [event] 旅游 (lǚyóu)