Search term van has 12 results
EN English PL Polish
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] furgonetka (n v) {f} [a (covered) vehicle used for carrying goods]
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] samochód (n v) {m} [a (covered) vehicle used for carrying goods]
van (n) van (n)
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods]
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] dostawczak (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods]
EN English PL Polish
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] wan (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] (n v)
EN Synonyms for van PL Translations
car [lorry] xe ô tô (n)
truck [lorry] xe tải
PL Polish EN English
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] furgonetka (n v) {f} [a (covered) vehicle used for carrying goods]
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] samochód (n v) {m} [a (covered) vehicle used for carrying goods]
van (n) van (n)
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods]
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] dostawczak (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods]
van (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] wan (n v) [a (covered) vehicle used for carrying goods] (n v)