English Slovenian
No way Nikak
Noah Noe
Noam Chomsky Noam Chomsky
Nobel Peace Prize Nobelova nagrada za mir
Nobel Prize Nobelova nagrada
Nobel Prize in Chemistry Nobelova nagrada za kemijo
Nobel Prize in Literature Nobelova nagrada za književnost
Nobel Prize in Physics Nobelova nagrada za fiziko
Nobel Prize in Physiology or Medicine Nobelova nagrada za fiziologijo ali medicino
nobelium nobelij
Nobility Aristokracija
Nobiology Astrobiologija
Noble court Generalni stanovi
Noble gas Žlahtni plin
nobody nihče
Nociceptor Nociceptor
Noctuidae Sove
Nodle Vozel
Noe Noe
NOEL Kratica za raven brez opaznih vplivov
Nofretete Nefertiti
NOFX NOFX
Noir Črna
noise hrup
noise abatement ukrepi za zmanjševanje hrupa
noise analysis analiza hrupa
noise barrier protihrupna pregrada
noise control zmanjševanje hrupa
noise disturbance motnje
noise emission emisije hrupa
noise emission levy dajatev na obremenjevanje s hrupom
noise exposure plan načrt izpostavljenosti hrupu
noise immission imisija hrupa
noise legislation zakonodaja s področja hrupa
noise level raven hrupa
noise measurement meritev hrupa
noise pollutant vir hrupa
noise pollution obremenjevanje s hrupom
noise protection varstvo pred hrupom
noise reduction zmanjšanje hrupa
noise spectrum spekter hrupa
noise-free technology brezhrupna tehnologija
Nokia Nokia
nomad nomad
Nomen nescio Nomen nescio
nomenclature nomenklatura
nominative case imenovalnik
non nevladna organizacija
Non conductor Električni izolator
Non-Aligned Movement Gibanje neuvrščenih
non-biodegradable pollutant biološko nerazgradljivo onesnaževalo
non-built-up area nepozidano območje
non-conventional energy nekonvencionalna energija
non-demesnial water zasebna voda
non-durable goods neobstojno blago
non-ferrous metal barvna kovina
non-ferrous metal industry barvna metalurgija
Non-German cooperation with Nazis during World War II Kolaboracija
non-governmental organisation nevladna organizacija
Non-Human Animal Sexuality Parjenje
non-ionising radiation neionizirno sevanje
non-metal nekovina
non-metallic mineral nekovinski mineral
non-polluting energy source ki ne onesnažuje
non-polluting fuel gorivo
non-renewable energy resource neobnovljiv vir energije
non-renewable resource neobnovljivi naravni viri
non-residential building nestanovanjska zgradba
non-returnable container nevračljiva embalaža
Non-SI unit prefix Bronto
non-target organism neciljni organizem
non-volatile substance nehlapna snov