English Swedish
dispyte disputera
disqualification diskvalifikation
disqualify diskvalificera
disquette diskett
disquiet oroande
disquieting oroväckande
disquise fökläda
disregard ignorera
disregarding ignorering
disregards föraktar
disrepair förfall
disreputable nedsättande
disrepute vanrykte
disrespect ringaktning
disrespectful ohövlig
disrespectfully vanvördigt
disrobe klä av sig
disrtessed bedrövad
disrupt störa
disruption störning
disruptive omstörtande
diss diss
dissatisfaction missnöje
dissatisfied missnöjd
dissatisfy missnöjd
disscharge förvalta
dissect dissekera
dissecting-room anatomisal
dissection dissektion
dissemble spela
disseminate utsprida
disseminated utbredd
dissemination spridning
dissension konflikt
dissent avvika
dissenter avvikande
dissenting inte instämmande
dissertation avhandling
disservice skada
dissidence olikhet
dissident avvikande
dissimilar avvikande
dissimilarities olikheter
dissimilarity olikhet
dissimilitude olikhet
dissimulate spela
dissimulation förställning
dissipate kasta bort
dissipated utsvävande
dissipates skingras
dissipation fräckhet
dissociate sönderdelas
dissociate oneself from ta avstånd från
dissociation avståndstagande
dissoluble upplöslig
dissolute utsvävande
dissoluteness fräckhet
dissolution brytning
Dissolution of the Monasteries Klosterupplösningen
dissolvable upplöslig
dissolve upplösa
dissolved organic carbon upplöst organiskt kol
dissolved oxygen upplöst syre
dissonance disharmoni
dissonant dissonerande
dissuade övertala att inte göra
dissuasion avrådan
dissyllabic tvåstavig
distaff slända
distaff side kvinnolinjen
distal distal
distance avstånd
distance learning distansundervisning
distance oneself from ta avstånd från
distanced distanserad
distant avlägsen
distaste motvilja
distasteful äcklig