Search term đêm Nô-en has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
đêm Nô-en [day before Christmas Day] (proper) Christmas Eve [day before Christmas Day]

VI EN Translations for đêm